El Codi de Conducta Ètica és la nostra guia de conducta adequada, juntament amb les normes i procediments de treball establerts, per a garantir el correcte compliment de compliance en totes les seves vessants.

El Codi constitueix una guia per a tots els empleats d’ASCENSORS F. SALES, S.L. en el seu acompliment professional en relació amb el seu treball quotidià, els recursos utilitzats i l’entorn empresarial en el qual es desenvolupa. En aquest s’ofereixen les directrius que aclareixen els principis bàsics de tota gestió i les relacions interpersonals amb companys, col·laboradors, caps, proveïdors, clients, accionistes i, en general, qualsevol persona amb interès directe o indirecte en l’activitat que desenvolupa la companyia. Les nostres actuacions es basen en el respecte dels nostres valors corporatius, i els empleats acomodarem l’actuació a principis de comportament respectuosos amb l’ètica empresarial i amb la professionalitat, amb l’objectiu que la nostra empresa sigui un referent en aquests termes i així en sigui reconeguda.

Principis Generals d’Actuació

Com a empresa amb més de 50 anys d’història, ASCENSORS F. SALES, S.L. basa la seva actuació en l’honestedat i la confiança; des de l’inici podem manifestar que complim amb els compromisos adquirits. Ens hem adaptat a les noves normatives de protecció de dades i d’honestedat en el nostre comportament, de manera que protegim de forma confidencial les dades dels nostres clients, de la Companyia, empleats o proveïdors. Als implicats se’ls hi facilita informació sobre l’ús i emmagatzematge de les seves dades personals, la manera d’accedir-hi, modificar-les o cancel·lar-les.

Adaptem l’empresa al compliment normatiu i a les obligacions reguladores de comportament i protecció de dades. Les nostres auditories segueixen els cànons establerts. Mantenim les seves dades personals amb les mesures de seguretat adequades. Respectem la voluntat dels nostres clients d’acudir al mercat obert del sector, de manera que el consumidor es beneficiï d’això.

Seguim el compliment de la normativa de manera íntegra. Es prohibeix tot tipus de suborn. No permetem oferiments de qualsevol naturalesa a persones amb la finalitat d’influir en decisions de qualsevol tipus en relació amb l’activitat de la nostra companyia i evitar obtenir avantatges no legals. També es prohibeix acceptar qualsevol benefici o avantatge que pugui resultar en un incompliment de les obligacions i deures dels empleats de la Companyia. No oferim o acceptem regals, invitacions o un altre tipus d’incentius que puguin recompensar o influir en una decisió empresarial. Evitem o declarem qualsevol conflicte d’interessos que pugui anteposar prioritats personals a les col·lectives. Impulsem la igualtat d’oportunitats i tractem a totes les persones de manera justa i imparcial, sense prejudicis associats a la raça, color, nacionalitat, origen ètnic, religió, gènere, orientació sexual, estat civil, edat, discapacitat o responsabilitats familiars.

Àmbit d’aplicació

El present Codi va dirigit a tots els empleats d’ASCENSORS F. SALES, S.L., amb independència de la modalitat contractual que determini la seva relació laboral, posició que ocupin o del lloc en el qual exerceixin el seu treball. Hi ha obligació dels relacionats amb l’empresa de donar a conèixer als seus principals proveïdors l’existència del present Codi, que estarà disponible per a la seva consulta en la pàgina web de la Companyia www.ascensorssales.com.

Lliurem als nostres empleats una compensació justa i adequada al mercat laboral en el qual desenvolupem les nostres operacions. En compliment a la normativa i la legalitat, i de conformitat amb els drets humans no contractem cap mena d’ocupació infantil o treball forçat, ni a través de terceres empreses; no està permès amenaçar, coaccionar, realitzar abusos, violència o intimidació als empleats ni entre ells. Llibertat d’elecció de l’organització sindical per part dels nostres empleats.

Seguretat laboral. L’empresa ASCENSORS F. SALES, S.L. segueix de manera estricta els protocols de seguretat en el treball. Els empleats són ensinistrats i formats per a gestionar preventivament els riscos laborals en el seu treball i en la seguretat laboral, de manera que coneixen els mecanismes per a evitar els riscos laborals, accidents, i malalties laborals, si n’hi hagués per raó del seu treball.
Oferim als nostres empleats un entorn laboral amb seguretat. Establim tots els mecanismes possibles per a evitar els accidents, lesions i malalties laborals que estiguin associades amb la nostra activitat professional; a través del compliment estricte de totes les regulacions, la formació i la gestió preventiva dels riscos laborals.

Valors

Els nostres valors representen la nostra identitat com a col·lectiu. Som diferents perquè les persones que treballem a ASCENSORS F. SALES, S.L. fem d’aquesta empresa un projecte únic i diferenciador. Som ràpids, sabem escoltar, busquem la innovació, som servicials i treballem en equip de manera rigorosa i transparent.

 • Prenem decisions ràpides i actuem amb celeritat i dinamisme.
 • Focalitzem de manera àgil la solució a un problema proposant alternatives realistes, de qualitat i viables.
 • Ens adaptem ràpidament als canvis i demandes de l’entorn professional.
 • Escoltem amb atenció al nostre client intern i extern per a conèixer amb exactitud les seves necessitats i proposar-li solucions adequades.
 • Tenim els ulls i les oïdes del client en qualsevol operació que desenvolupem, preguntant-nos contínuament per la seva satisfacció.
 • Escoltem activament, amb actitud oberta i respecte a l’opinió de totes les parts implicades en una situació.
 • Busquem activament les ocasions per a millorar els productes i serveis i crear noves oportunitats de negoci.
 • Aprofitem les oportunitats i problemes per a donar solucions noves.
 • Actualitzem constantment els nostres coneixements tecnològics per a aconseguir ser pioners en innovació.
 • Coneixem les necessitats i expectatives dels nostres clients per a desenvolupar i aplicar solucions que augmentin la seva satisfacció.
 • Atenem els nostres clients de manera eficient mantenint en tot moment un comportament àgil i resolutiu que potenciï la credibilitat i reputació de la companyia i els seus professionals.
 • Atenem els clients amb el màxim interès i ens esforcem per interpretar les seves demandes, essent aquesta la característica prioritària de l’actitud de tots els nostres professionals.
 • Sabem treballar en equips multidisciplinaris, de diferents unitats, empreses i països, generant un clima de confiança i respecte mutu.
 • Cooperem amb la resta de l’organització assumint compromisos encaminats a la consecució d’objectius comuns.
 • Orientem els nostres esforços cap a un mateix resultat, tenint en compte l’aportació de cadascun dels membres per petit que sembli.
 • Respectem les diferències, les opinions i la diversitat.
 • Som respectuosos amb el medi ambient i les polítiques de sostenibilitat.

Principis de comportament ètic

El comportament ètic que regeix aquesta societat es basa principalment en:

Bona fe

Ajustem en tot moment la nostra actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l’empresa, superiors, companys i col·laboradors amb els quals ens relacionem. Emfatitzem l’afany d’assoliment i l’esperit de superació. La preocupació per aconseguir els objectius marcats ha de ser constant i continuada. Potenciem actituds optimistes versus pessimistes. Supeditem els objectius personals als generals de la Companyia. Vetllem perquè no existeixi conflicte entre tots dos, i actuem donant prioritat als interessos de la Companyia respecte d’interessos personals o de tercers. No ens comprometem en interessos exteriors que desviïn el nostre temps i atenció de les responsabilitats cap a l’empresa o requereixin treball durant el temps dedicat a l’empresa i als clients d’aquesta

Honestedat

Tots els empleats d’ASCENSORS F. SALES, S.L. ens comprometem a declarar qualsevol relació personal o professional que pogués condicionar el nostre comportament com a empleats de la Companyia. A més, com a empleats d’ASCENSORS F. SALES, S.L. no acceptem compensacions o avantatges indeguts. Inculquem l’honestedat i ètica professional en les relacions comercials i professionals habituals en l’acompliment del nostre treball, tant en el sector privat com en les nostres relacions amb les Administracions Públiques. No oferim regals, ni prometem un tracte de favor indegut a tercers, ja siguin de caràcter públic o privat, amb la finalitat d’obtenir un avantatge. Promovem la confiança per a declarar els regals o avantatges que puguem obtenir de tercers i els posem a la disposició de la Companyia. Qualsevol relació personal o professional que afecti els interessos de la Companyia és comunicada al cap immediat. No permetem relacions personals ni familiars en dependència directa ni dins de la mateixa unitat organitzativa.

Evitem conductes contràries a la lliure competència, o que suposin un acte de competència deslleial. En campanyes publicitàries oferim la informació de manera clara i veraç.

Respecte

Tots i cadascun de nosaltres som responsables de generar un ambient de cordialitat i amabilitat en el nostre entorn. Potenciem el respecte i confiança entre les persones. Apreciem la diversitat en opinions, formació i cultura com a font de coneixement i avantatge competitiu. Cuidem el llenguatge que utilitzem en parlar de tercers i propiciem la no existència de pautes i comentaris difamatoris dins i fora de l’organització. Promovem el respecte a la igualtat real d’oportunitats entre homes i dones, evitant qualsevol escenari de discriminació directa o indirecta. Cap persona emprada en ASCENSORS F. SALES, S.L és discriminada en l’àmbit professional per raça, discapacitat física o psíquica, religió, edat, nacionalitat, orientació sexual, sexe, opinió política o origen social. Mantenim un entorn de treball lliure de tota discriminació i de qualsevol conducta que impliqui un assetjament de caràcter personal, no admetent cap forma d’assetjament o abús físic, sexual, psicològic o verbal. Respectem el medi ambient i col·laborem amb el desenvolupament sostenible de la societat.

Confidencialitat

Ens abstenim de proporcionar, internament o externament, dades confidencials sobre les persones i/o les activitats desenvolupades en la Companyia. Facilitem, no obstant això, les dades que siguin necessàries perquè altres empleats d’ASCENSORS F. SALES, S.L. realitzin correctament la seva funció, amb estricte respecte a aquest deure de confidencialitat. Evitem conductes contràries a la lliure competència, o que suposin un acte de competència deslleial. En campanyes publicitàries oferim la informació de manera clara i veraç. Principis de comportament ètic, respecte, confidencialitat i ús de la informació. Complim amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal en relació a les quals tinguem accés degut al nostre lloc de treball. Els empleats d’ASCENSORS F. SALES, S.L. ens caracteritzem per una marcada actitud proactiva en el tracte de la informació confidencial. La informació és propietat de la Companyia i haurà de compartir-se sempre que sigui beneficiós i necessari per a aquesta.

En la nostra conducta:

Facilitem als responsables informació veraç, necessària, completa i puntual sobre la marxa de les activitats de la nostra àrea; i als nostres companys, aquella que sigui necessària per a l’adequat acompliment de les seves funcions.

Mantenim el secret professional de les dades, informes, comptes, balanços, plans estratègics i altres activitats d’ASCENSORS F. SALES, S.L. i les seves persones, que no siguin de caràcter públic; la publicitat dels quals pugui afectar els interessos de la companyia. No facilitarem informació d’aquests, excepte quan ens trobem expressament autoritzats per a això.

Obtenim la informació de tercers de manera ètica i legítima, rebutjant tota aquella informació obtinguda de manera improcedent o que suposi una violació del secret d’empresa o de la confidencialitat d’aquesta.

En el supòsit de tenir dubtes sobre el tractament adequat de la informació, sol·licitem la valoració del nostre responsable sobre la correcta catalogació d’aquesta.

No podrem usar per a finalitats pròpies, de tercers, ni per a obtenir benefici o lucre, els programes, sistemes informàtics, manuals, vídeos, cursos, estudis, informes, etcètera, creats, desenvolupats o perfeccionats a ASCENSORS F. SALES, S.L., atès que l’empresa conserva en tot moment la propietat intel·lectual d’aquests.

En general mantenim la més estricta confidencialitat en la utilització del coneixement intern fora de l’àmbit de l’empresa, preservant el nostre saber fer.

Únicament utilitzarem els sistemes informàtics, programari, material, informes, etcètera, dels quals ASCENSORS F. SALES, S.L. hagi adquirit la llicència corresponent, respectant en tot moment la propietat intel·lectual i industrial d’aquests.

La utilització d’equips informàtics està sotmès a la política de seguretat de la informació d’ASCENSORS F. SALES, S.L., amb l’objectiu d’evitar danys a tercers i/o a la pròpia empresa.

No utilitzarem els accessos als sistemes per a actuar de manera fraudulenta o en benefici propi.

Respecte als clients

ASCENSORS F. SALES, S.L. és sinònim de qualitat i innovació al servei dels seus clients, és constant la recerca en la millora dels serveis al millor preu.  Els productes estan contrastats i compleixen els estàndards de qualitat, perquè els nostres proveïdors són triats especialment per això; a més, és essencial per a l’empresa que els mateixos siguin segurs per a l’empresa i per als seus clients.

El nostre lema és l’honestedat en les relacions amb els clients. Les relacions amb els mateixos i les seves queixes són ateses pel nostre departament corresponent, amb la màxima qualitat i perseguint la satisfacció dels nostres clients, així com dels col·laboradors. Les ofertes publicitàries que es realitzen són honestes, clares i precises amb informació veraç.  Facilitem tota la informació necessària per a satisfer als nostres clients si en algun moment estan disconformes amb els nostres productes i serveis.

Control intern i gestió de riscos:  Establim controls adequats per a avaluar regularment i gestionar els riscos per al nostre negoci, les nostres persones i la nostra reputació. Realitzem els registres d’activitat financers i comptables de manera precisa i fiable. Col·laborem i facilitem el treball de les unitats d’auditoria interna, inspecció, intervenció i unes altres de control intern, així com d’auditors externs i autoritats competents.

Evolució de la societat: Contribuïm al progrés social, tecnològic i econòmic dels països en els quals operem, invertint en infraestructures de telecomunicacions, generant ocupació i desenvolupant serveis que milloren la qualitat. Col·laborem amb organitzacions cíviques, comunitàries, no lucratives i amb iniciatives públiques orientades a erradicar els problemes socials en les comunitats locals on operem, aportant les nostres capacitats i la nostra tecnologia.

Medi ambient: Estem compromesos amb el desenvolupament sostenible, la protecció del medi ambient i la reducció de qualsevol impacte negatiu de les nostres operacions en l’entorn.

Conflictes d’interès:  Establim controls perquè cap persona amb interès econòmic significatiu (sigui a través d’ocupació, inversió, contracte o similar) en un proveïdor adjudicatari o potencial estigui involucrada, directa o indirectament, en un procés de compra o en una decisió associada a aquest proveïdor.

Igualtat i transparència: Promovem la competència sempre que sigui possible, garantint la transparència i igualtat d’oportunitats per a tots els proveïdors que enviïn ofertes. Utilitzem sistemes de compres corporatius per a adjudicar contractes de manera objectiva, que garanteixin la disponibilitat de productes i serveis en les millors condicions existents.

Responsabilitat amb la cadena de subministrament: Requerim als nostres proveïdors que desenvolupin el seu negoci aplicant principis similars als nostres, a més d’exigir-los el compliment de la llei i la regulació existent en cada país. Complim amb els compromisos de pagament acordats amb els proveïdors.

Decàleg de preguntes abans de prendre una decisió

Tots els nostres empleats tenen la possibilitat de realitzar preguntes, buscar consell i plantejar qüestions associades al compliment dels Principis d’Actuació i polítiques associades a través del canal d’ajuda confidencial disponible en la web dels Principis d’Actuació disponible en la Intranet.

Plantejar-se aquestes preguntes ajudarà a decidir sobre el comportament que ha de seguir-se.

 1. Va contra les normes de treball?
 2. Sembla ser el que és correcte?
 3. És legal?
 4. Tindrà un efecte negatiu sobre la meva reputació o sobre la de l’empresa?
 5. Qui més pot veure’s afectat per això (altres persones de l’entitat, clients, proveïdors)?
 6. Em sentiria avergonyit si els altres sabessin que he resolt actuar d’aquesta manera?
 7. Existeix una solució alternativa que no plantegi un conflicte ètic?
 8. Com em veuria si fos publicat en els periòdics?
 9. Què pensaria una persona raonable?
 10. Podré dormir tranquil?

Principis de comportament professional

Passió pel client

Tots els empleats aspirem a oferir als nostres clients un producte de la màxima qualitat i a tenir un nivell d’atenció excel·lent. L’excel·lència i la qualitat de servei són guies constants d’actuació, promovent una sana inquietud de millora contínua. Els recursos que proveeix l’empresa busquen el foment de la innovació i el desenvolupament dels serveis als clients, amb criteri de rendibilitat. Tots, amb independència de l’àrea funcional en la qual treballem, estem compromesos amb la satisfacció del nostre client. Promovem actituds honestes cap al client.

Gestió eficient

Els empleats d’ASCENSORS F. SALES, S.L. treballem de manera eficient durant la jornada laboral, rendibilitzant el temps i recursos que l’empresa posa a la nostra disposició de manera rigorosa i racional. Tots prestem la dedicació que exigeixi l’acompliment de les nostres funcions, aspirant a la consecució dels resultats de la forma més òptima i productiva possible. La Companyia posa a la nostra disposició tots els recursos necessaris per a fer el treball i millorar el rendiment a través d’una optimització del temps i aconseguir aixi la informació necessària per a complir amb les nostres responsabilitats. Per això haurem de fer un ús adequat i raonable segons les necessitats professionals de cadascun. No participem en activitats personals durant l’horari laboral que interfereixin o impedeixin complir amb les responsabilitats laborals.

Utilitzem el correu electrònic, l’accés a internet i, en general, els sistemes informàtics de la Companyia per a finalitats i propòsits exclusivament laborals, quedant expressament prohibida la seva utilització per a ús personal. Autoritzem expressament la Companyia a controlar l’ús d’aquests. L’ús inacceptable dels sistemes de comunicació de l’empresa inclou processar, enviar, recuperar, accedir, visualitzar, emmagatzemar, imprimir o, de qualsevol altra manera, difondre materials i informació que sigui de caràcter fraudulent, assetjador, amenaçador, il·legal, racista, sexista, homòfob, obscè, intimidant, difamatori o de qualsevol altra manera incompatible amb una conducta professional. En matèria de seguretat en el treball i salut professional, complirem amb les mesures preventives, utilitzant els mitjans de protecció individuals i col·lectius que l’empresa té a disposició. En el cas de disposar d’un equip al seu càrrec, els responsables s’asseguraran que els membres d’aquest equip realitzin la seva activitat en condicions de seguretat.

Actitud d’equip

Els empleats de la companyia afavorirem el treball en equip i reconeixem l’aportació dels altres en l’obtenció de resultats comuns. Com a membres d’un equip contribuïm amb igual compromís, tant dins com fora de la nostra àrea. L’actitud de treball en equip predomina i destaca sobre qualsevol actuació en el nivell individual. Un individu excel·lent ho és també per la seva capacitat de treball en equip, i per tant no existeix conflicte entre aquesta conducta i la de ser excel·lent individualment. No preval l’interès individual sobre l’interès de l’equip. Evitem les actituds passives: no ens deixem portar i no ens quedem al marge. Fomentem l’entusiasme i compromís amb el grup i per tant amb l’organització. Actuem amb esperit de cooperació posant a la disposició de les altres àrees i departaments de l’entitat els coneixements i recursos que facilitin la consecució dels objectius de l’empresa.

Cuidar la reputació

Considerem la imatge i la reputació de la Companyia com un dels seus actius més valuosos per a mantenir la confiança dels seus clients. Vigilem el respecte i ús correcte de la imatge i reputació corporativa per part de totes les persones a l’entorn de la companyia. La imatge de marca es plasma visualment amb el nostre logo de companyia, del qual existeixen unes normes d’utilització que en protegeixen l’ús i que hem de respectar. Som especialment acurats en qualsevol intervenció pública, havent de comptar amb l’autorització necessària per a intervenir davant els mitjans de comunicació, participar en jornades o seminaris professionals i en qualsevol mitjà de difusió públic, sempre que apareguin com a empleats d’ASCENSORS F. SALES, S.L.. Tots som part de la imatge corporativa i per tant assumim una conducta ètica i responsable que permet preservar la imatge i la reputació de la Companyia. En cap moment actuarem posant de manifest comportaments que puguin danyar la imatge. La nostra manera de comunicar-nos, conduir-nos i la nostra pròpia imatge personal estaran d’acord amb el context professional en el qual ens desenvolupem.

Desenvolupament professional

El nostre creixement professional i el dels nostres equips és la nostra clau per a ser competitius. Els empleats som responsables del nostre creixement professional i, en conseqüència, és el nostre deure estar permanentment actualitzats en els coneixements i tècniques precisos per a l’eficient acompliment del nostre treball. Les persones amb equips a càrrec han de parar esment a la motivació i desenvolupament professional dels seus col·laboradors, comprometent-se a propiciar-los oportunitats de desenvolupament amb base al mèrit i a la seva aportació professional. Per a això, fomentaran el seu aprenentatge continu, reconeixeran els seus esforços de manera específica i valoraran objectivament els seus assoliments, traçant els plans d’acció i acompanyament precisos per al seu desenvolupament.

Entrada en vigor del codi de conducta, interpretació i seguiment

El Codi de Conducta Ètica va entrar en vigor després de la seva aprovació el dia divuit de desembre de 2015.

El Codi es comunicarà a tots els membres de la Companyia. Estarà vigent en tant no s’aprovi la seva modificació o anul·lació, que serà degudament comunicada.

Cadascun de nosaltres assumim la tasca de revisar i seguir aquest Codi, i complim totes les lleis aplicables, polítiques i directrius. Aquest Codi intenta contemplar moltes de les situacions a les quals ens enfrontem en el dia a dia, però no pot considerar totes les circumstàncies.

Procura obtenir ajuda de:

El teu responsable de RR. HH., el teu superior jeràrquic i el teu coordinador de servei, si ets col·laborador extern.

Tots els professionals hem d’informar al nostre responsable sobre qualsevol conducta que creguem, de bona fe, que és una vulneració del Codi de Conducta Ètica.

Si qualsevol dels tres anteriors està implicat en la situació que desitgem informar o no pot o no ha resolt adequadament les nostres preocupacions, informarem un director de més alt rang o al responsable de RR. HH. de l’àrea o a l’encarregat de compliment penal de l’empresa; i s’informa que tot el personal té a la seva disposició un Canal Ètic mitjançant el qual és possible notificar, de forma totalment confidencial, comportaments o fets contraris a l’ètica, a la legalitat vigent, al present Codi de Conducta Ètica o a les pràctiques de bon govern corporatiu que regeixen la nostra Companyia, amb especial èmfasi en aquelles que poguessin tenir transcendència penal.

No realitzem cap discriminació ni prenem represàlies contra empleats pel fet d’haver informat, de bona fe, sobre infraccions reals i provades. La Comissió de Nomenaments i Retribucions vetllarà pel compliment del present Codi, resoldrà incidències o dubtes sobre la seva interpretació i adoptarà les mesures adequades per al seu millor compliment.

L’incompliment d’aquest Codi pot donar lloc a l’adopció de mesures disciplinàries, incloent la possibilitat d’acomiadament i, en el seu cas, l’exercici de les accions legals oportunes.