AJUDES A LA REHABILITACIÓ

En què consisteixen els ajuts a la rehabilitació d’edificis d’habitatges?

Els ajuts a la rehabilitació consisteixen en subvencions a fons perdut d’un percentatge del cost de les obres amb un topall màxim per habitatge o local.

Qui pot accedir als ajuts?

 • Comunitats de propietaris.
 • Persones propietàries d’edificis d’habitatges.
 • Llogaters amb l’autorització de la propietat.
 • Administracions públiques, altres organismes i entitats de dret públic.

Quan i com es poden sol·licitar els ajuts?

Es podran sol·licitar ajuts sempre que estigui oberta una convocatòria pública. Les sol·licituds s’han de formalitzar amb els impresos normalitzats publicats al llocs web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’oficina virtual de tràmits de la Generalitat (tramits.gencat. cat), així com la documentació que cal adjuntar i que s’especi ca a les bases reguladores.

On s’han de presentar les sol·licituds?

A les seus de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a les o cines locals d’habitatge que s’especifiquen a la convocatòria. Podeu consultar les adreces al telèfon 012 i als lloc web següents:

www.agenciahabitatge.cat tramits.gencat.cat

Quins requisits ha de tenir l’edifici?

• Haver estat construït i acabat abans de l’any 1981.
• Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge, exclós planta baixa si no és habitatge.

• Com a mínim, el 70% dels habitatges de l’edifici ha de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.

• Han de tenir ús residencial un mínim de 8 habitatges. Excepcionalment, s’admeten edificis de ns a un sol habitatge quan es compleixin un dels següents supòsits:

• Quan les obres consisteixin en ajusos raonables en matèria d’accessibiiitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i es realitzin simultàneament amb les obres de conservació.

• Quan les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d’accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i en els edificis hi visquin persones amb discapacitat o majors de 65 anys.

• Quan les obres consisiteixin en actuacions de conservació amb de ciències quali cades com a importants o greus o molt greus.

Inspecció tècnica prèvia

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts, dels informes que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació, el qual ha de contenir els documents següents:

• L’informe de la inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges segons model vigent (IITE).

• El certificat d’E ciència Energètica (CEE) diligenciat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), amb la corresponent etiqueta energètica.

• L’informe de le condicions bàsiques d’accessibilitat segons el model annex 3 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Quin termini hi ha per executar les obres?

Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos a partir de la subvenció concedida i no pot excidir els 16 mesos comptats des de la data que consti en el certi cat d’inici de les obres.

Quin és el pressupost protegible pel càlcul de l’ajut?

El pressupost protegible està constituït pel pressupost d’execució material de l’empresa que realitza les obres de rehabilitació, els honoraris dels tècnics facultatius i els costos de les diagnosis i estudis tècnics (IITE) . No inclou l’IVA, les taxes o altres tributs.

Ajut a la conservació

Obres de conservació relatives als fonaments, estructura i insta·lacions comunes quali cades com a de ciències importants o greus o molt greus en l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges (IITE).

• En el cas d’obres de conservació relatives a les cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns, quali cades com a de ciències importants, greus o molt greus a la IITE, es podrà optar a subvenció si s’executen simultàniament amb les actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat, excepte per als edificis declarats Béns d’interès cultural.

• Obres d’adaptació a la normativa vigent de les intal.lacions comunes. No és exigible la seva quali cació en l’IITE.

Quina quantia es pot rebre?

Subvenció d’un 35% del pressupost protegible amb un topall màxim de 2.000 € per habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.

Ajut per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat

Obres per a la millora de la qualitat i sostenibilitat que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 30% sobre la situació prèvia a les actuacions:

 • Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici
 • Instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció ACS ….
 • Instal·lació d’equips de generació o utilització d’energies renovables (solar, biomassa o geotèrmia….)
 • E ciència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors, il·luminació de l’edifici o de la parcel·la.
 • Instal·lacions de subministrament d’estalvi d’aigua. Instal·lacions de recollida i separació de residus domèstics. Millora dels paramètres de protecció al soroll.
 • Espais privatius de la parcel·la per a la millora del reg i altres actuacions bioclimàtiques.

Quina quantia es pot rebre?

 • Per una reducció del 30% de la demanda: Subvenció d’un 35% del pressupost protegible amb un topall màxim de 2.000 € per habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.
 • Per una reducció del 50% de la demanda: Subvenció d’un 35% del pressupost protegible amb un topall màxim de 5.000 € per habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.

Ajut per a realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat

Obres en matèria d’accessibilitat per adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent:

La instal·lació d’ascensors, rampes o altres dispositius d’accessibilitat.
• La instal·lació o dotació de productes de suport que permetin l’accés i l’ús de les persones amb discapacitat als elements comuns dels edificis.
• La instal·lació d’elements d’informació o d’avís que permetin l’orientació en la utilització de les escales i ascensors.
• La instal·lació d’elements i dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior.

Quina quantia es pot rebre?

Subvenció d’un 50% del pressupost protegible amb un topall màxim de 4.000€ per habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.

Les quanties es podran incrementar en un 10% quan es tracti d’edificis declarats de béns d’interès cultural, catalogats o protegits, o situats dins del conjunt històric artístic.

La combinació de les diferents actuacions pot augmentar la quantia assignada a cada ajut, ns un màxim de 11.000 €/habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.

Com ho podem ajudar?

Ascensors Sales pot assessorar i tramitar les subvencions sense que això suposi un cost extra a la instal·lació d’un ascensor o producte d’accessibilitat. Vostè pot contactar amb un especialista i l’informarem els beneficis als quals pot accedir.

Finançament

Que el seu pressupost no sigui un impediment a l’hora de considerar la instal·lació d’un ascensor. La seva seguretat i confort són importants per a nosaltres, de manera que tenim disponibles diverses opcions per oferir, que l’ajudaran amb l’aspecte econòmic de l’operació.

Compti amb nosaltres per rebre finançament directe sense interessos. Segons l’import i si es tracta d’una comunitat o un particular, podem oferir finançament a 6 o 12 mesos sense que se li apliqui cap tipus d’interès.

D’altra banda, per a les comunitats o els clients particulars els treballs sumin imports majors, en Ascensors Sales tenim un acord amb el Deutsche Bank, pel qual el banc finança les operacions per un màxim de 96 mesos, per als projectes que superin els 50.000 euros. Un dels avantatges d’utilitzar aquesta opció és que n’hi ha prou amb la signatura del president de la comunitat, no requereix la presència de tots els veïns davant el notari. A més, la tramitació és molt fàcil i en un termini d’entre 24 hi 48 h el client s’assabenta si el banc accepta l’operació. Per descomptat que aquesta opció comporta interessos, però són interessos acords al mercat.

En Ascensors Sales som uns dels pocs ascensoristes que tenen accés a aquest benefici, ja que, per això, el banc ha realitzat una auditoria prèvia de la nostra companyia i ens ha acceptat com a part de la garantia de l’operació. Consulti aquí mateix per l’opció que més li convingui, i no esperi més per modernitzar, adaptar o substituir el seu sistema d’elevació antic.

Subvencions

A més del nostre finançament, vostè pot tenir accés a subvencions municipals. L’Ajuntament de Barcelona, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, generalment aprova cada any la concessió de subvencions a entitats o particulars que duen a terme activitats a Barcelona. Aquests ajuts econòmics tenen per objectiu subvencionar activitats d’interès públic o social que tenen com a finalitat millorar la cohesió social de la ciutat, fomentar valors socials i culturals i promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat, entre altres propòsits.

En Ascensors Sales ens encarreguem de realitzar totes les tasques pertinents a la tramitació d’aquestes subvencions per vostè. Això vol dir que ens ocupem de redactar la documentació necessària i completar la sol·licitud, i presentar personalment en els punts indicats en la convocatòria de l’any corresponent. Vostè podrà obtenir aquesta important ajuda, que pot arribar a ser de fins a un 50% del seu pressupost, sense necessitat d’interrompre les seves ocupacions diàries.

Ascensors Sales és la solució definitiva

Pot pensar-ho i analitzar-ho quantes vegades sigui necessari, i la conclusió sempre serà la mateixa: només en Ascensors Sales trobarà els productes que milloraran la seva qualitat de vida pel preu més competitiu del mercat. Amb nosaltres, vostè obtindrà:

Confort

Seguretat

Qualitat

Estalvi

Els nostres ascensors són la solució ideal per a: Obra Nova, habitatge unifamiliar, edificis emblemàtics i edifici de publica concurrència.

Si encara té preguntes, no dubti a consultar-nos. Els nostres representants d’atenció al client estan disponibles per a ajudar-lo tots els dies de l’any.

Obres realitzades

CONTACTI AMB NOSALTRES

El nostre equip comercial amb més de 50 anys d’experiència, li brindarà la millor experiència de compra durant tot el procés. Conversi amb nosaltres, satisfacció garantida.