Abast de la política de protecció de dades personals 

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals? 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i  la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per ASCENSORS F. SALES, S.L, amb domicili social C/Alfred Perenya,67 25004 Lleida CIF B-25302183, Correu electrònic info@ascensorssales.com

Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos? 

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Tractament CLIENTS
Finalitat Gestionar les dades dels clients per gestionar la seva comanda.
Categories de dades Clients
Dades Dades identificatives: Nom , cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades econòmiques
Legitimació Relació contractual.
Procedència Del propi interessat
Destinataris Les previstes  por normativa
Temps de conservació Les previstes por normativa
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament INFORMACIÓ
Finalitat Respondre les peticions de informació que es recepcionen per la web
Categories de dades Persones que sol·liciten informació.
Dades Nom, cognoms, mail i telèfon
Legitimació Petició d’informació
Procedència Del propi interessat
Destinataris No es cedeixen les dades.
Temps de conservació El necessari per resoldre la petició d’informació
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament NEWSLETTER
Finalitat Enviament d’informació sobre els productes de l’empresa.
Categories de dades Persones que sol·liciten informació.
Dades Nom, cognoms, mail i telèfon
Legitimació Consentiment. Aquest pot ser revocat en qualsevol moment.
Procedència Del propi interessat
Destinataris No es cedeixen les dades.
Temps de conservació Fins que no exerceixi el dret d’oposició i/o supressió
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament BORSA DE TREBALL
Finalitat Accedir a les ofertes que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats
Categories de dades Persones que volen treballar per a l’empresa
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades d’ocupació
Legitimació Interès legítim i consentiment
Destinataris Es cediran a tercers interessats sempre amb el consentiment de l’interessat.
Temps de conservació 1 any
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament CANAL DE DENÚNCIA
Finalitat Gestió de les dades personals procedents del canal de denúncia i les dades que derivin de la gestió del mateix.
Categories de dades Treballadors de l’entitat, usuaris, proveïdors i /o altres persones vinculades.
Dades Dades personals que es puguin incloure en la denúncia.No definits prèviament  per l’ Entitat.
Legitimació 6.c) . compliment d’ una obligació legal aplicable al responsable del tractament

6. f) el tractament és necessari per a la satisfacció d’ interessos legítims perseguits pel responsable del tractament

Destinataris De la persona que realitza la denúncia que pot ser anònima.
Temps de conservació Les previstes per normativa
Transferències internacional No està prevista la transferència d’ informació

 

Tractament VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat Videovigilància dels accessos a les instal.lacions.
Categories de dades Persones que accedeixen a les instal.lacions.
Dades Imatges
Legitimació Dret legítim.
Procedència Del propi interessat
Destinataris Forces i cossos de seguretat
Temps de conservació Un mes com a màxim
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

ASCENSORS F. SALES, S.L utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades. 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 1.  En compliment d’una relació contractual
 2. Quan ens dona el seu consentiment.
 3. Per interès legítim  de ASCENSORS F. SALES, S.L per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar
 4. Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@ascensorssales.com 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals. El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment. 

Dades no pertinents 

ASCENSORS F. SALES, S.L adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant de temps conservarem les seves dades?

ASCENSORS F. SALES, S.L guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

ASCENSORS F. SALES, S.L  només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals. En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

ASCENSORS F. SALES, S.L assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  l’empresa de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DRET CONTINGUT CANAL D’ATENCIÓ
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres  

 

 

 

 

info@ascensorssales.com

Rectificació Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes
Supressió Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal
Oposició Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal
Limitació del tractament Es pot sol·licitar la limitació quan :

–        Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades

–        Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions o drets

 

Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets es gratuït.

Xarxes socials 

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de ASCENSORS F. SALES, S.L, i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa ASCENSORS F. SALES, S.LEn principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

ASCENSORS F. SALES, S.L no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

ASCENSORS F. SALES, S.L es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries

 • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
 • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Les xarxes socials gestionades per ASCENSORS F. SALES, S.L són:

Xarxa Adreça
Facebook https://www.facebook.com/ascensors.sales
Twiter https://twitter.com/AscensorsSales
Instagram https://www.instagram.com/ascensorssales/
Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9oxlNE2u-YqTPyWrG-iv5A