1.- OBJECTE DE LA CAMPANYA PROMOCIONAL.
ASCENSORS F. SALES,S.L. amb domicili social a Lleida, carrer Alfred Perenya, 67, C.P. 25004 i C.I.F. B-25.302.183, organitza del 01/10/2016 al 20/12/2016, una campanya promocional com a celebració de la seva “50 ANIVERSARI”, de conformitat amb l’establert a les presents bases.

2.- DESTINATARIS DE LA CAMPANYA, CONTINGUT I TEMPORAL DEL SORTEIG.
2.1.- La campanya està destinada única i exclusivament per als clients de Ascensors F. Sales, S.L.
2.2.- La campanya inclou un sorteig amb els següents premis:
– Un VIATGE/CREUER per a dues persones
– TV 50” HD 4K
– Tablet 10”
2.3.- El període de participació en la campanya promocional “50 ANIVERSARI”, queda fixat del 01/10/2016 al 20/12/2016, tots dos inclosos.

3.- FORMA DE PARTICIPACIÓ
3.1.- Participen en el sorteig aquelles persones físiques/jurídiques majors de 18 anys que siguin clients de Ascensors F.Sales, S.L. i que justifiquin la seva residència en un dels immobles on Ascensors F. Sales,S.L. aquest prestant els seus serveis com mantenedor del/els aparells elevadors al moment del sorteig i lliurament del premi.
3.2.- Queda exclòs de la participació en aquest sorteig, tot el personal de Ascensors F. Sales, S.L.
3.3.- Els nombres del sorteig s’identificaran en un bitllet/carta, que es repartiran entre els clients de Ascensors F. Sales, S.L., única i exclusivament a través del seu dipòsit en les bústies dels propis clients. En cap cas aquests bitllets seran lliurats a través de les diferents oficines d’Ascensors Sales.

Ascensors Sales declina tota responsabilitat sobre els bitllets perduts o sostrets.
3.4 En el cas que resultés guanyadora alguna de les persones físiques/jurídiques que no compleixin amb els requisits del sorteig, aquestes perdràn el seu dret a obtenir el premi.

4.- PREMIS I MECÀNICA DEL SORTEIG
    1º PREMI “VIATGE/CREUER”, de 7 nits per a dues persones pel Mediterrani . Règim pensió completa i habitació amb balconada exterior. No s’inclouen les despeses extres no contemplades en el premi.

     2º PREMI “ TV 50 ” HD.

     3º PREMI “ TABLET 10 ”.

El dia 22/12/2016 en el sorteig de Nadal de la loteria nacional, s’establiran els guanyadors d’aquests premis. És a dir, el portador del núm.que coincideixi amb el primer premi, serà el guanyador del viatge, el portador del núm. del segon premi, serà el guanyador del TV i el portador del núm. del tercer premi, serà el guanyador de la tablet.

Altres condicions del premi: Places subjectes a disponibilitat. La sol·licitud i confirmació del viatge es realitzarà amb 30 dies naturals d’antelació a la sortida del vol o creuer. Llavors s’informarà si el viatge queda confirmat o no, en aquest cas es proposaran dates alternatives el més properes que sigui possible a la sol·licitud original. Període disponible per viatjar: Sortides fins a JUNY de 2017, excepte ponts especials, Setmana Santa, Nadal i Cap d’any.

El premi serà personal i intransferible, no canjeable pel seu valor en metàl·lic.

Els premis caduquen als trenta dies naturals a partir de la data del sorteig.

Perquè el premi pugui ser lliurat, serà requisit indispensable que el guanyador signi i lliuri la corresponent carta d’acceptació del premi i la documentació personal necessària per poder realitzar el viatge, en el termini de trenta dies naturals computats a partir del dia del sorteig.

En el supòsit que el guanyador no hagi comunicat la seva acceptació a ASCENSORS F.SALES, S.L. mitjançant la signatura de la carta d’acceptació, en el termini establert al paràgraf anterior, s’entendrà que de forma automàtica renúncia al mateix.

Si en el termini de trenta dies, qualsevol de de els premis no és reclamat pel seu guanyador, el seu valor en metàl·lic serà lliurat a una associació benèfica, perdent el premiat la seva condició de guanyador. Si és el cas, l’associació benèfica triada i el lliurament del premi, seran publicats a la pàgina Web d’Ascensors Sales.

5.- RESERVES I LIMITACIONS
5.1.- ASCENSORS F.SALES, S.L. queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació, així com del mal estat o manipulació dels bitllets, on no s’identifiqués clarament el núm. premiat. També quedarà eximit de tota responsabilitat en el supòsit de qualsevol error d’impressió en la numeració dels bitllets (atès que aquest treball d’impressió és una tasca aliena a Ascensors F.Sales, SL i serà realitzada per una empresa d’impressió). En cas d’existir algun tipus de duplicitat es procediria a realitzar un sorteig davant notari amb les persones que en el termini d’acceptació del premi ho haguessin reclamat.
5.2 .- L’adjudicació del premi és personal e intransferible, no podent ser canviat per un altre viatge ni pel seu contravalor en metàl·lic.
5.3.- El dret al cobrament dels premis caduca als trenta dies, a partir de l’endemà al de la celebració del sorteig.

6.- DRETS D’IMATGE
L’acceptació del premi per part dels guanyadors, implica expressament l’autorització a ASCENSORS F.SALES, S.L., per utilitzar i publicar el seu nom i cognoms i altres dades, així com de la seva imatge, en qualsevol publi-promocional relacionada amb el sorteig en què ha resultat guanyador sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici algun. En cas de negativa, perdrà el dret a gaudir del premi.

7.- PROTECCIÓ DE DADES

7.1.- Les dades dels participants en el SORTEIG es tractaran conforme a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1899, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal (d’ara endavant “LOPD”) i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1899, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant “RDLOPD”).
7.2.- Aquestes dades s’integraran en un fitxer automatitzat que es troba inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i el responsable de les quals i titular és ASCENSORS F.SALES, S.L. , qui els tractarà automàticament (i) amb la finalitat de gestionar el desenvolupament del SORTEIG i el lliurament de premis objecto del SORTEIG, comunicar el premi, gestió de clients, relacions comercials.

7.3.- ASCENSORS F.SALES, S.L. establirà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista.
7.4.- Els participants podran exercitar a qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició prevists en la LOPD. A aquest efecte, hauran de dirigir una sol·licitud per escrit a la següent adreça d’email: info@ascensorssales.com o de correu postal: ASCENSORS F.SALES, S.L. c/ Alfred Perenya núm 67, 25004 Lleida, indicant la petició en què es concreta la sol·licitud.
7.5.- La indicació de les dades personals dels guanyadors tindrà caràcter obligatori per a la gestió del Premi. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als organitzadors del present SORTEIG a desqualificar al guanyador i poder disposar del corresponent premi.
7.6 .- Ascensors F. Sales,S.L. informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de les dades, per la qual cosa s’atendrà, en cada cas, a les dades introduïdes per participant, siguin veraces o no, i no respondrà de les conseqüències d’aquestes falsedats o inexactituds.

8.- RÈGIM FISCAL.
8.1.- Amb conformitat amb la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, tots aquells premis el valor dels quals superin els 300.- euros, estan subjectes a retenció o ingrés a compte.
8.2.- Com a conseqüència de l’anterior, Ascensors F. Sales, S.L: estarà obligada a realitzar la preceptiva retenció o ingrés a compte de l’Impost sobre la Renda del Guanyador.

8.3.- El guanyador haurà de facilitar a Ascensors F. Sales, abans del lliurament del premi, totes les dades personals i fiscals que aquest li sol·liciti, així com fotocopia del DNI, amb la finalitat de que Ascensors F. Sales, S.L. pugui dur a terme l’ingrés d’aquesta retenció, en cas contrari, s’entendrà que renuncia al premi.

8.4.- Tot l’anterior té com a fonament la normativa aplicable al lliurament de premis (article 101.7 de la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l’IRPF, articles 75.2.c, 75.3.f, 99.1 i 105.1 del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’aquest Impost).

9.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
9.1.- La participació en el sorteig suposa l’acceptació expressa i sense reserves de les presents bases.

9.2.- L’incompliment de qualsevol d’aquestes bases per part del participant, determinarà la seva immediata desqualificació.

9.3.- Les presents bases estaran publicades a la pàgina Web d’Ascensors Salis (www.ascensorssales.com).
9.4.- Ascensors F. Sales, S.L. es reserva el dret a modificar les presents bases a través de la pàgina Web.

10.-LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
10.1.-Les presents Bases del sorteig es regeixen per la Legislació espanyola.
10.2.- Tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultants de l’execució o interpretació d’aquestes Bases serà resolta pels Jutjats i Tribunals de Lleida, a la qual se sotmeten les parts, amb renúncia a qualsevol un altre que els pogués correspondre.